सी. एस. टी. पी.एसच्या वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम निष्कृष्ट दर्जाचे , ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचारात साठे-लोटले!


सी. एस. टी. पी.एसच्या वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम निष्कृष्ट दर्जाचे , ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचारात साठे-लोटे!

दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपुर महाऔष्णीक विद्युत केंद्राच्या परिसराला, वॉल कंपाऊंड, भीतीच्या बांधकामात निष्कृष्ट दर्जाचे
डब्लू सी एल च्या औवर बर्डनचे माती मिश्रित रेती वापरून मोठ्या प्रमाणात ठेकेदारांनी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे दिसून येते. ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांचे या कामाच्या भ्रष्टाचारात साठे -लोटे असल्याचे दिसून येत. या वॉल कंपाऊंडला लागणारी रेती ही डब्लू सी एल च्या ओवर बर्डन या ठिकाणची रेतीमिश्रित माती वाळू म्हणून वापरली केल्याचे दिसून आले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या संदर्भाची पाहणी केली होती. तरी संबंधित अधिकारावर व ठेकेदारावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. या संदर्भाची तक्रार सी एस टी पी एस मुख्य कार्यकारी अभियंता त्यांच्याकडे करूनही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सीएसटी पीएस कॉलनी परिसरात वाघांची व प्राण्यांची हालचाल टाळण्यासाठी विविध प्रतिबंधात्मक कामे येथील वसाहतीमध्ये काटेरी तार व कॉन्सर्टिना कुंपन आणि संलग्न कामे देऊन विद्यमान परिघ कंपाऊंड, भितीचे अपग्रेडेशन आदित्य कन्स्ट्रक्शन कंपनी P.O.No. : HO / 4370002865 PO Date 31/03/2022 रोजी 5 करोड़ 15 लाख 86 हजार 986 रुपयाचे कामांमध्ये नित्कृष्ठ दर्जाची सामुग्री वापरत असल्यामुळे कान्ट्रक्टर (ठेकेदार) यांना काळया यादीत टाकण्यात यावे व संबंधित अधिका-याला निलंबित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावे. या कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष चौकशी करुन संपूर्ण कामाची तांत्रिकरित्या निरी या संस्थे, VNIT द्वारे चौकशी करण्यात यावे.

कंपाऊंड भिंतीचे गोटयाचे जुडाई करतेवेळी वापरण्यात आलेल्या रेतीला धुऊन वापरण्यात नाही आली. मानकाप्रमाणे सिमेंटचा वापर खुप मोठया प्रमाणात कमी करण्यात आल्याचे निर्देशनास येत आहे.
कंपाऊंड भिंतीचे काँक्रीट पिल्लर (भिम) काँक्रीट मसाला या संपूर्ण नित्कृष्ठ दर्जाचे आहे. त्या काँक्रीट RCC मसाला बनविते वेळी वापरण्यात आलेल्या रेती, गिट्टी, सिमेंट मानकाप्रमाणे वापरण्यात आले नाही. हे निर्देशनास येत असून कुठेतरी कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याचे काम होत आहे.
.कंपाऊंड भिंतीचे कांक्रीट पिल्लर (भिम) नियमाप्रमाणे खोदकाम करुन काँक्रीट पिल्लर (भिम) घेणे. बंधनकारक असुन सुध्दा खोलाई 2 फुट व रुं
दी 4x4 इतकी घेण्यात आली आहे. हे आम्ही पाहणी करण्याच्या दरम्यान आढळुन आले आहे.
चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र कॉलनी परिसरात होत असलेल्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे निर्देशनात येत असल्यामुळे आदित्य कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काळया यादीत टाकुन संपूर्ण कामाच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई करन घेण्यात यावी.

कंपाऊंड भिंतीचे बांधकामाचे वेळी निघालेला जुना भितीचा गोटा कुठे गेला तो त्या ठिकाणी दिसुन येत नाही. त्याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. काटेरी तार संरक्षण भिंतीवरती वापरण्यात येत असलेला तारांचा गेज कमी दिसुन येत आहे.
चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र कॉलनी परिसरात कंपाऊंड भिंतीच्या कामामध्ये डब्लू सी एल च्या ओवर बर्डन  केलेल्या माती मिश्रित रेतीचे वापर करण्यात आले आहे.झालेल्या भ्रष्टाचारामध्ये सहभागी असलेल्या अधिका-यांवरती निलंबनाची कार्यवाही करण्यात यावी.
चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र कॉलनी परिसरात कंपाउंड भितीच्या कामामध्ये नित्कृष्ट दर्जाची सामुग्री वापरण्यात येत असल्यामुळे निरी नागपुर व VNIT शासकीय अभियांत्रिकी विद्यालय यांच्या मार्फत निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.