जनतेने लाँगडाऊन पालन करावे, छोट्या कामासाठी वाहनांचा वापर टाळावा


via